Cải tiến hiệu suất

Mục tiêu phân tích nhiệm vụ là cải thiện hiệu năng, năng suất và cuối cùng là trải nghiệm của người dùng. Được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật thiết kế khác, phân tích nhiệm vụ có thể là một công cụ rất mạnh có thể cải thiện tính nhất quán và rõ…

Task analysis for web site design

Nếu chúng ta chỉ nhìn vào một trang web duy nhất, các thủ tục sử dụng nó thường là tầm thường. Vậy tại sao lại đi đến việc thực hiện phân tích nhiệm vụ? Tất nhiên, câu trả lời là các trang web không chỉ gồm một trang, và sự tương tác giữa người dùng…

Hierarchical Task Analysis for Web Site Design

Áp dụng phân tích tác vụ theo thứ bậc để thiết kế trang web là cách tiếp cận trực tiếp và có hệ thống để mô tả đặc tính kiến ​​thức mà người tiêu biểu yêu cầu phải sử dụng trang web của bạn. Như tên của nó, nó liên quan đến việc tổ chức…

A hybrid approach to task analysis

Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận lai cho phân tích nhiệm vụ mà phân tích kết hợp cả tương tác cấp cao của người dùng với các chủ thể khác với chiều sâu và tâm lý của sự phân hủy thủ tục theo cấp bậc. Các bước chung là (1) bắt đầu bằng các…