Print yemadregiya mengedoch

Chúng tôi đã dịch phiên bản tiếng Anh của Styling for Print sang tiếng Amharic (một ngôn ngữ làm việc ở Ethiopia và được nói bởi hơn 40 triệu người) với hy vọng nó sẽ giúp dự án mã nguồn mở tuyệt vời, WordPress. Nếu bạn muốn đọc bằng tiếng Anh, hãy nhấp vào đây….