Print yemadregiya mengedoch

Chúng tôi đã dịch phiên bản tiếng Anh của Styling for Print sang tiếng Amharic (một ngôn ngữ làm việc ở Ethiopia và được nói bởi hơn 40 triệu người) với hy vọng nó sẽ giúp dự án mã nguồn mở tuyệt vời, WordPress. Nếu bạn muốn đọc bằng tiếng Anh, hãy nhấp vào đây….

Cải tiến hiệu suất

Mục tiêu phân tích nhiệm vụ là cải thiện hiệu năng, năng suất và cuối cùng là trải nghiệm của người dùng. Được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật thiết kế khác, phân tích nhiệm vụ có thể là một công cụ rất mạnh có thể cải thiện tính nhất quán và rõ…